Ø-specialiteter

Visionen

Visionen for etablering af vare- og kvalitetsmærket Øspecialiteter® er at forbedre forudsætninger for produktion af en særegen, lokalitetsafhængig kvalitet (terroir) med udnyttelse af småøernes særlige forudsætninger og identitet – ikke blot til egenproduktion, men også som et aktiv i et samarbejde med fødevareproducerende virksomheder i det omgivende samfund. Det er formålet hermed at bidrage til en bæredygtig udvikling på småøerne på Danmarks kort med identitet og beskæftigelse og forbedrede muligheder for fortsat skolegang, sundhedspleje og kulturudbud for øfolket.

 

Ejerskabet til Ø-specialiteter®

Ø-specialiteter® er et registreret varemærke ejet af Småøernes Fødevarenetværk.

 

Adkomst til anvendelsen af Ø-specialiteter®

Anvendelsen af varemærket Ø-specialiteter® er forbeholdt fødevareproducenter som opfylder nedenstående kriterier efter indhentet tilladelse fra Småøernes Fødevarenetværk. Tilladelse søges ved indsendelse af en begrundet ansøgning til bestyrelsen for Småøernes Fødevarenetværk. Beslutning om tilladelser eller afslag på ansøgning om tilladelse - såvel som beslutning om ophør af tilladelse til anvendelsen af varemærket Ø-specialiteter® træffes af bestyrelsen og meddeles på den årlige generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk. Beslutninger truffet af bestyrelsen kan ankes til behandling på en generalforsamling i Småøernes Fødevarenetværk.

 

Kriterier for tildeling af retten til anvendelse af varemærket Ø-specialiteter®

En afgørelse af retten til anvendelse af varemærket Ø-specialiteter® skal bero på en vurdering af, om fødevareproduktet og producenten ved sit eksempel vil betyde en styrkelse af småøernes identitet og forbedret mulighed for markedsføring.
Kriterier som skal lægges til grund for vurderingen:
En fødevarespecialitet med tilknytning til en småø (mindst 2 af 3 kriterier skal være opfyldt)
1 Råvarerne skal i videst muligt omfang have sin oprindelse på en ø og det skal kunne begrundes at lokaliteten har særlige kvaliteter som afspejles i råvarens og dermed fødevarespecialitetens kvalitet
2 Beskæftigelse af småø-arbejdskraft. Det skal dokumenteres, at produktionen skaber beskæftigelse på en småø, og at brugen af øens arbejdskraft i videst muligt omfang tilgodeses uden at produktionen kompromitteres
3 Intellektuel ophavsret og tilknytning til en småø. Ideen til fødevarespecialiteten skal være opstået på en småø, og ophavsretten bør forsøges beskyttet igennem patentering og/eller varemærkebeskyttelse, hvor der i varemærket er en reference til lokaliteten. Særegen kvalitet (smagsoplevelse, forarbejdning og/eller sammensætning) Bæredygtighed (mht. energiforbrug, gødningsforbrug, o.a.) i produktionen Dyrevelfærd f.eks. ved opnåelse af en anbefaling fra Dyrenes Beskyttelse.
En tildeling af retten til anvendelse af varemærket Ø-specialiteter® forudsætter authencitet i forhold til alle kvaliteter, som anprises i forbindelse med markedsføring og salg af produktet.
Ved fremstilling af fødevareproduktet skal kriterierne i videst muligt omfang tilgodeses, og det skal begrundes i hvilket omfang kriterierne ikke kan tilgodeses med henvisning til de begrænsninger som betinger dette.

 

Rettigheder og pligter

Producenter med ret til anvendelse af varemærket Ø-specialiteter® har ret til at nyde gavn af – og pligt til at bidrage til de fælles bestræbelser i Småøernes Fødevarenetværk på markedsføring, salg og distribution af produkter, som bærer varemærket.


(uddrag af manifestet for Ø-specialiteter vedtaget på generalforsamlingen 2010)
pdfDownload som PDF

Asics Onitsuka Tiger

Småøernes Fødevarenetværk

Bjørnø 14, 5603 Bjørnø
info@oespecialiteter.dk

En række projekter gennemføres med tilskud fra
NaturErhvervsstyrelsen

naturerhvervsstyrelsen
 

Omhu, kvalitet og bæredygtighed
Ø-specialiteter er et varemærke udviklet af Småøernes Fødevarenetværk

Ø-specialiteterVaremærket er forbeholdt fødevarer af en særegen kvalitet og historik, udviklet og produceret af producenter på én af de 27 småøer spredt ud over Danmarks kort.

Varemærket er etableret i et forsøg på at skabe synergi imellem småøernes producenter af kvalitetsfødevarer og løse de logistikproblemer der er forbundet med et fortsat virke på småøerne.

Produkterne er i vid udstrækning produceret og forædlet på øerne med det formål at skabe identitet og jobmuligheder og dermed fastholde og udvikle eksistensgrundlaget på øerne.